Zamek Templariuszy Stary Drahim

Dodano 23 stycznia 2020 przez plik GPX
Zamek Templariuszy Stary Drahim
  • Opis
  • Mapa
  • Punkty

Kod trasy

164754
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

931597
Ogrodowa 53
from 2019-03-29T19:50:24.283Z to 2019-03-30T08:01:47.152Z. Distance 0m
931598
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Oczyszczalnia ścieków from 2019-03-30T08:09:51.800Z to 2019-03-30T08:19:22.125Z. Distance 0m
931599
Ogrodowa 53
from 2019-03-30T08:23:01.500Z to 2019-03-30T11:22:49.675Z. Distance 0m
931600
Jaśminowa 22
from 2019-03-30T12:08:30.000Z to 2019-03-30T13:04:11.000Z. Distance 0m
931601
Czaplinek
from 2019-03-30T14:49:55.000Z to 2019-03-30T15:04:59.000Z. Distance 0m
931602
Stacja Paliw ORLEN
Stacja paliw from 2019-03-30T15:09:10.000Z to 2019-03-30T15:25:39.000Z. Distance 0m
931603
Mirosławiec
from 2019-03-30T15:51:32.000Z to 2019-03-30T16:32:17.000Z. Distance 0m
931604
Pyrzyce
from 2019-03-30T17:43:54.000Z to 2019-03-30T17:52:17.000Z. Distance 0m
931605
Ogrodowa 53
from 2019-03-30T17:54:09.000Z to 2019-03-31T10:24:42.822Z. Distance 0m
931606
IMG_20190330_155812
931607
IMG_20190330_155856
931608
IMG_20190330_155847
931609
IMG_20190330_155812
931610
IMG_20190330_155847
931611
IMG_20190330_155856
Warow­ny za­mek Dra­him wznie­sio­ny zos­tał przez ry­cer­ski za­kon jo­an­ni­tów w la­tach 1360-66 na ko­rze­niu znisz­czo­ne­go po­nad dwieś­cie lat wcześ­niej śred­nio­wiecz­ne­go gro­du sło­wiań­skie­go ple­mie­nia Dra­wian. Sta­no­wią­cy ko­mu­ni­ka­cyj­ny po­most na wro­gie dla szpi­tal­ni­ków Po­mo­rze zes­pół wa­row­ny zos­tał w 1366 ro­ku sto­li­cą ba­li­wa­tu (wcho­dzą­ce­go w skład prze­o­ra­tu okrę­gu ad­mi­nis­tra­cyj­ne­go więk­sze­go od ko­man­do­rii), lecz już dwa la­ta póź­niej w wy­ni­ku mi­li­tar­nej klę­ski mar­gra­bie­go Bran­den­bur­gii Ot­to­na Le­ni­we­go przy­łą­czo­ny zos­tał do Pol­ski wraz z Czap­lin­kiem i ca­łą ko­man­do­rią. Zmia­ny po­li­tycz­ne nie mia­ły za­sad­ni­cze­go wpły­wu na osad­nic­two za­kon­ne na te­ry­to­rium No­wej Mar­chii; sym­pa­ty­zu­ją­cy z ksią­żę­ta­mi nie­miec­ki­mi i Krzy­ża­ka­mi jo­an­ni­ci stra­ci­li wpraw­dzie for­mal­nie wszyst­kie swo­je zam­ki, w rze­czy­wis­toś­ci na­dal je jed­nak u­żyt­ko­wa­li - już jed­nak nie ja­ko właś­ci­cie­le, a je­dy­nie len­ni­cy kró­la pol­skie­go. Jed­ną z tych wa­row­ni, któ­re ot­rzy­ma­ły wów­czas sta­tus len­na by­ła rów­nież twier­dza Dra­him.

Na tej trasie przyda Ci się mapa dostępna w naszej aplikacji

Mapa Pojezierze Drawskie część zachodnia
Pojezierze Drawskie część zachodnia - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Mapa obejmująca zachodnią część Pojezierza Drawskiego, obszar do Czaplinka na wschodzie (gminy: Barwice, Borne Sulinowo, Czaplinek, Okonek, Szczecinek). Na mapie uwględnione zostały informacje niezbędne turyście. Są tu: zabytki, baza noclegowa,...

Mapa Pojezierze Drawskie
Pojezierze Drawskie - mapa turystyczna w aplikacji Traseo

Opracowanie kartograficzne obejmuje obszar Pojezierza Drawskiego. Mapa zamknięta jest na wschodzie przez Jezioro Dołgie, na zachodzie zaś przez Łobez. Zaznaczono tu informacje przydatne turyście, podano aktualne przebiegi szlaków pieszych,...

brak wystarczającej ilości ocen

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0

Dbamy o Twoją prywatność

W celu zapewnienia naszym użytkownikom usług na możliwie najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika nasze aplikacje korzystają z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych.

Kliknięcie w przycisk "Akceptuję", oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie z powyższym opisem. Dokładne zasady zostały opisane w naszej Polityce Prywatności.