Zamek Templariuszy Stary Drahim

Dodano 23 stycznia 2020 przez plik GPX
Zamek Templariuszy Stary Drahim
  • Opis
  • Mapa
  • Punkty

Kod trasy

164754
Pobierz trasę w aplikacji
Wpisz kod w wyszukiwarce

Informacje

931597
Ogrodowa 53
from 2019-03-29T19:50:24.283Z to 2019-03-30T08:01:47.152Z. Distance 0m
931598
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Oczyszczalnia ścieków from 2019-03-30T08:09:51.800Z to 2019-03-30T08:19:22.125Z. Distance 0m
931599
Ogrodowa 53
from 2019-03-30T08:23:01.500Z to 2019-03-30T11:22:49.675Z. Distance 0m
931600
Jaśminowa 22
from 2019-03-30T12:08:30.000Z to 2019-03-30T13:04:11.000Z. Distance 0m
931601
Czaplinek
from 2019-03-30T14:49:55.000Z to 2019-03-30T15:04:59.000Z. Distance 0m
931602
Stacja Paliw ORLEN
Stacja paliw from 2019-03-30T15:09:10.000Z to 2019-03-30T15:25:39.000Z. Distance 0m
931603
Mirosławiec
from 2019-03-30T15:51:32.000Z to 2019-03-30T16:32:17.000Z. Distance 0m
931604
Pyrzyce
from 2019-03-30T17:43:54.000Z to 2019-03-30T17:52:17.000Z. Distance 0m
931605
Ogrodowa 53
from 2019-03-30T17:54:09.000Z to 2019-03-31T10:24:42.822Z. Distance 0m
931606
IMG_20190330_155812
931607
IMG_20190330_155856
931608
IMG_20190330_155847
931609
IMG_20190330_155812
931610
IMG_20190330_155847
931611
IMG_20190330_155856
Warow­ny za­mek Dra­him wznie­sio­ny zos­tał przez ry­cer­ski za­kon jo­an­ni­tów w la­tach 1360-66 na ko­rze­niu znisz­czo­ne­go po­nad dwieś­cie lat wcześ­niej śred­nio­wiecz­ne­go gro­du sło­wiań­skie­go ple­mie­nia Dra­wian. Sta­no­wią­cy ko­mu­ni­ka­cyj­ny po­most na wro­gie dla szpi­tal­ni­ków Po­mo­rze zes­pół wa­row­ny zos­tał w 1366 ro­ku sto­li­cą ba­li­wa­tu (wcho­dzą­ce­go w skład prze­o­ra­tu okrę­gu ad­mi­nis­tra­cyj­ne­go więk­sze­go od ko­man­do­rii), lecz już dwa la­ta póź­niej w wy­ni­ku mi­li­tar­nej klę­ski mar­gra­bie­go Bran­den­bur­gii Ot­to­na Le­ni­we­go przy­łą­czo­ny zos­tał do Pol­ski wraz z Czap­lin­kiem i ca­łą ko­man­do­rią. Zmia­ny po­li­tycz­ne nie mia­ły za­sad­ni­cze­go wpły­wu na osad­nic­two za­kon­ne na te­ry­to­rium No­wej Mar­chii; sym­pa­ty­zu­ją­cy z ksią­żę­ta­mi nie­miec­ki­mi i Krzy­ża­ka­mi jo­an­ni­ci stra­ci­li wpraw­dzie for­mal­nie wszyst­kie swo­je zam­ki, w rze­czy­wis­toś­ci na­dal je jed­nak u­żyt­ko­wa­li - już jed­nak nie ja­ko właś­ci­cie­le, a je­dy­nie len­ni­cy kró­la pol­skie­go. Jed­ną z tych wa­row­ni, któ­re ot­rzy­ma­ły wów­czas sta­tus len­na by­ła rów­nież twier­dza Dra­him.

Skomentuj

Zaloguj się, aby komentować i oceniać trasy
Moja mapa 0